Zobrazení bitmapového obrázku v prostoru RGB složek barvy

Petr Frantík

Úvod

Pro manipulaci s barevným bitmapovým obrázkem může být výhodné zobrazit si jej v trojrozměrném prostoru, jehož jednotlivé osy představují vždy jednu ze tří složek barvy (v počítači je barva reprezentována třemi složkami označenými Red-Green-Blue, tedy červená-zelená-modrá, zkráceně RGB). Každá barva je tedy tímto způsobem reprezentována v počítači tak, že je známa intenzita všech tří složek RGB (pozn.: při tisku barvy se používá inverzní konvence CMY, Cyan-Magenta-Yellow). Souřadný systém prostoru složek RGB lze znázornit:

Každý obrázek lze potom zobrazit v tomto prostoru například tak, že každý jeho bod zobrazíme dle jeho složek intenzit barvy na souřadnicích RGB a ponecháme mu jeho barvu.

 

Příklad

Jako příkladu použití takového postupu použijeme tento obrázek:

Z tohoto obrázku pomocí programu vygenerujeme půdorys, nárys a bokorys omezující krychle složek barev v prostoru RGB. Výsledek může být znázorněn třeba takto:

 

Alternativní způsob zobrazení a zřejmě také názornější bude rotace krychle RGB složek barvy. Názornost se ještě zvýší, provedeme-li rotaci anaglyfového zobrazení. Pro vytvoření rotace byl vzat díl z obrázku motýla:

Samotná anaglyfová rotace (pouze téměř 90 stupňů) pak může vypadat takto: nárys RGB krychle

 

Závěr

Ze zobrazení průmětů krychle je patrné, že byl využit relativně malý objem prostoru krychle. Dále je vhodné poznamenat, že pozadí původního obrázku vytvořilo kompaktní útvar v prostoru RGB, čehož by se dalo využít např. při případné filtraci tohoto pozadí.

Z obrázku průmětů krychle je také patrné, že každý barevný odstín výrazně tvoří v prostoru RGB přímku rovnoběžnou s tělesovou úhlopříčkou jdoucí z počátku do bodu (1,1,1), což je přímka šedého odstínu (tj. abstrakce množiny barev černá-bílá).